Odpadové hospodářství

Směsný komunální odpad je nevyužitelná zbytková složka odpadu vzniklá po vytřídění papíru, plastu, skla, tetrapak obalů, kovů, nebezpečného odpadu, objemného odpadu aj. Zbývající odpad (tzv. směsný komunální odpad) patří do sběrných nádob na směsný komunální odpad - popelnic. Svoz směsného komunálního odpadu v obci zajišťuje firma van Gansenwinkel, a.s. a probíhá 1 x za 14 dní, v pátek. Při svozu obsluha vozidel vizuálně kontroluje svrchní vrstvy odpadu ve sběrné nádobě. Pokud je v nádobě odpad, který nepatří do směsného komunálního odpadu, např. stavební odpad, odpad ze zeleně, nebezpečný odpad nebo teplý popel apod, není sběrná nádoba vyvezena. Biologický odpad jako je posečená tráva, spadané ovoce nebo listí patří na kompost. Po vyvezení se směsný komunální odpad dostává do spalovny. Pokud je odpad nedostatečně vytříděný, dochází k následnému dotříďování, které vede ke zvyšování nákladů. Tříděním odpadu tedy nejen prospíváte životnímu prostředí, ale zejména snižujete množství směsného komunálního odpadu, což vede k úspoře finančních prostředků obce za jeho likvidaci.

Sběr železného šrotu probíhá v obci stejně jako sběr papíru od března do října každou poslední sobotu v měsíci od 9 do 11 hod v areálu bývalého kravína. Odevzdaný železný šrot nesmí obsahovat látky zdraví škodlivé, výbušné, vyzařující nebezpečné záření, předměty s uzavřenými dutinami a všechny ostatní předměty, které by mohly při manipulaci, úpravě a zpracování ohrozit zdraví a bezpečnost lidí, životní prostředí nebo způsobit škodu.

Sběr drobného elektroodpadu je v obci zajištěn prostřednictvím zeleného kontejneru, jenž se nachází v budově obecního úřadu před vstupem na schodiště, které vede do 1. patra. Do tohoto kontejneru je možné vhazovat malá elektrozařízení, například klávesnice, kalkulačky, dálkové ovladače, elektronické hračky, mobilní telefony apod. Kontejner v prostorách OÚ má v sobě zabudovanou kapsu na baterie. Odpad je do kontejneru možné odkládat v úředních hodinách OÚ případně v provozní době místní restaurace.

Sběr nebezpečného odpadu probíhá v obci zpravidla 2 x ročně, a to prostřednictvím přistaveného kontejneru k budově OÚ. O svozu občany vždy informuje  prostřednictvím SMS zprávy a také na webových stránkách obce. Do kontejneru na nebezpečný odpad lze odevzdat oleje, brzdové kapaliny, barvy, ředidla a jiné chemikálie včetně znečištěných obalů z těchto odpadů, dále akumulátory, monočlánky, hnojiva, čistící prostředky a léky.

Sběr velkoobjemového odpadu probíhá v obci 2 x ročně a to v jarních a podzimních měsících, prostřednictvím mobilního kontejneru, který bývá přistaven k budově OÚ. O svozu občany vždy informuje  prostřednictvím SMS zprávy a také na webových stránkách obce. Do kontejneru na velkoobjemový odpad lze odevzdat rozměrné odpady z Vašich domácností, například koberce, starý nábytek, linolea atd. Do tohoto kontejneru rozhodně nepatří nebezpečný odpad, stavební odpad a odpad ze zahrad.

Třídění odpadu a správné nakládání s odpady napomáhá udržet pořádek a čistotu v naší obci a zejména umožní dosáhnout úspory peněz placených za nakládání s odpady z obecního rozpočtu. Čím větší množství odpadů je v naší obci vytříděno, tím větší finanční obnos obdrží obec od společnosti EKO-KOM. Dále obec také méně zaplatí za odvoz a likvidaci komunálního odpadu, jehož množství v posledních dvou letech výrazně vzrostlo. Tato úspora obecních financí se následně promítá do paušálních poplatků za odpad, či do počtu kontejnerů umístěných v obci. I přes možnosti třídění a sběru prakticky veškerého odpadu v obci se v okolí obce objevují tzv. „černé skládky“. Při přistižení bude s původcem „černé skládky“ zahájeno řízení o přestupku dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve kterém mu může být uložena pokuta do výše 50.000,- Kč.

Pravidelné odečty elektroměrů

Energetická společnost E-ON oznamuje, že se dne 4. 10. 2017 v čase 9 - 18 hod budou provádět odečty elektroměrů. Prosíme odběratele o zpřístupnění elektroměrů.
Kontakt na pracovníka, který bude odečty provádět: Zdena Honzová, telefon 774 706 021

vyvěšeno dne: 20.09.2017

zobrazit všechny

Informace pro občany naší obce pomocí SMS zpráv

 

Fotogalerie

Letecký snímek Hvozdce 1Letecký snímek Hvozdce 2Letecký snímek Hvozdce 3Obrázek radnice ve HvozdciZimní obrázek radnice ve Hvozdci